Poleg obveznih predmetov šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov (priloga 1). Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na individualne razlike in interese. Ko predmet izbere, je zanj to šolsko leto obvezen in se ocenjuje.  Pri teh predmetih so, ravno tako kot pri obveznih predmetih, številčne ocene in potrjen učni načrt. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Posameznim obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri (70 ur letno).

Obvezni izbirni predmeti so:

  • triletni,
  • enoletni, vezani na razred,

 

Predmetov, ki so enoletni in jih je učenec že obiskoval, si ponovno ne more izbrati.

Zamenjava oz. popravek obveznega izbirnega predmeta je možen do sredine septembra v šolskem letu, vendar le če je pri izbranem predmetu še prostor, če skupina zaradi spremembe ne pade in če je časovno usklajen z urnikom učenca.

Opisi posameznih predmetov so v prilogi 1, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo vlogo za oprostitev. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnatelj za posamezno šolsko leto.

Prijavnice za izbirne predmete bodo učenci dobili od 2. do 5. aprila 2024. Podpisano prijavo prinesejo v šolsko svetovalno službo do ponedeljka 15. aprila 2024. Obvestilo o izbiri boste prejeli do konca šolskega leta.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole prijavljeno zadostno število učencev.

 

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri učenci in starši skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom, šolsko svetovalno službo ali drugimi učitelji.

Kliknite tukaj za ogled opisov izbirnih predmetov.

Pripravila: Barbara Prevorčič, pomočnica ravnatelja