DESET PRAVIC BRALCEV – Ranganathan

 1. DA NE BEREMO.
 2. DA PRESKAKUJEMO STRANI.
 3. DA KNJIGE NE DOKONČAMO.
 4. DA PONOVNO BEREMO.
 5. DA BEREMO KARKOLI.
 6. DA BEREMO ZARADI UŽITKA.
 7. DA BEREMO KJERKOLI.
 8. DA LISTAMO PO KNJIGAH.
 9. DA BEREMO NAGLAS.
 10. DA O PREBRANEM MOLČIMO.

KNJIŽNIČNI RED

Šolska knjižnica je osrednji prostor naše šole in je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela.
Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in delavcem šole.

Knjižnično gradivo za učence je ločeno od knjižničnega gradiva za učitelje. Postavljeno je v prosti pristop.
Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah C, P, M, L, strokovna in poučna literatura pa po sistemu UDK. Učenci si v knjižnici izposojajo tudi učbenike.


1. Članstvo

Članstvo je v knjižnici brezplačno.

Člani knjižnice postanejo vsi učenci ob vstopu v 1. razred oziroma ob vpisu na našo šolo in ostanejo člani toliko časa, dokler jo obiskujejo kot redno vpisani učenci. Člani knjižnice so tudi zaposleni na šoli.

2. Obratovalni čas

Šolska  knjižnica je odprta v času trajanja pouka:

 • od 1. septembra do 24. junija,
 • od ponedeljka do petka od 7.30 do 13.30 ure.

3. Knjižnični prostori

Knjižnični prostori so namenjeni zaposlenim in uporabnikom. Ti se morajo v knjižnici ravnati po knjižničnem redu, navodilih knjižničarke in v skladu s pravili dostojnega obnašanja.

Če knjižnični red krši ali se ne ravna po knjižničarkinih navodilih, mora uporabnik zapustiti prostore šolske knjižnice.

4. Izposoja knjižničnega gradiva

Knjižnično gradivo lahko uporabniki uporabljajo v čitalnici ali si ga izposodijo na dom.

Naenkrat si lahko izposodijo tri knjige, in sicer za en mesec. Rok izposoje se lahko tudi podaljša. V primeru zelo iskanega gradiva (domače branje) lahko knjižničarka čas izposoje skrajša.

Knjižnično gradivo je mogoče tudi rezervirati.

Leksikoni, enciklopedije, slovarji, revije, avdio- in video kasete ter zgoščenke spadajo med čitalniško knjižnično gradivo, zato si jih na dom ni mogoče izposoditi.

Ob koncu šolskega leta morajo biti vse knjige vrnjene v šolsko knjižnico.

5. Zamudnina

Zamudnine na zaračunavamo. Zamudnike na primeren način ustno opozarjamo, lahko pa jim za določen čas omejimo ali odrečemo izposojo novega gradiva oziroma se v dogovoru z razrednikom ali vodstvom šole odločimo še za kako drugo ustrezno vzgojno obliko.

6. Odškodnina

Za izposojene knjige je bralec odgovoren in jih vrne v enakem stanju, kot jih je prejel.

Pisanje po knjigah, podčrtavanje, barvanje, vihanje strani ali izrezovanje iz knjig, ki so last šole, so dejanja, ki jih ne počnemo.

V primeru, da je gradivo preveč poškodovano ali izgubljeno, ga je treba nadomestiti z enakim novim ali zanj plačati odškodnino po ceniku, ki ga sprejme komisija za ocenitev izgubljenih knjig.

Knjižnični red je bil sprejet 10. 9. 2009.

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Knjižnični fond zajema knjige (leposlovje, poljudna in strokovna literatura), referenčno gradivo (atlasi, slovarji, priročniki, enciklopedije …), serijske publikacije (revije in časopisi), neknjižno gradivo (DVD-ji, CD-ji, avdio- in videokasete) in šolska glasila.

Gradivo je razporejeno po UDK-sistemu (t. j. sistemu univerzalne decimalne klasifikacije) in je v prostem pristopu.